projects - عنوان پروژه

توضیحات

  سکوبندی آزمایشگاه (میزبندی آزمایشگاه یا کابینت بندی) یک طرفه BayerMan
  میزبندی آزمایشگاه یا سکوبندی آزمایشگاه یک طرفه ، اساسی ترین رکن سکوبندی آزمایشگاه بوده و بیشترین زمان کاری کاربران آزمایشگاه در این فضا صرف می شود. این نوع سکوبندی آزمایشگاه (میزبندی آزمایشگاه) علاوه بر میز کار، به عنوان محل نگهداری مواد آزمایشگاهی، محل مورد نیاز برای استفاده از بسیاری از دستگاه ها، محل نصب سینک آزمایشگاهی و میز شستشو و غیره نیز کاربرد دارد. عمق میزبندی آزمایشگاه یک طرفه از 60 سانتیمتر تا 100 سانتیمتر می تواند متغیر باشد. سکوبندی آزمایشگاه یا میزبندی آزمایشگاه یک طرفه از سه بخش استراکچر، یونیت و صفحه رویه تشکیل شده است.

  یونیت (کابینت) معلق BayerMan

  بدنه و درب یونیت معلق سیستم سکوبندی آزمایشگاه BayerMan از MDF ساخته شده، قطعات آن با سیستم پیچ الیت به هم متصل شده و توسط پیچ و مهره به سیستم استراکچر متصل شده است. با وجود چنین کابینتی در آزمایشگاه ، نظافت سطح زمین بسیار راحت خواهد بود.

  یونیت (کابینت) معلق BayerMan

  بدنه و درب یونیت معلق سیستم سکوبندی آزمایشگاه BayerMan از MDF ساخته شده، قطعات آن با سیستم پیچ الیت به هم متصل شده و توسط پیچ و مهره به سیستم استراکچر متصل شده است. با وجود چنین کابینتی در آزمایشگاه ، نظافت سطح زمین بسیار راحت خواهد بود.

  یونیت (کابینت) معلق BayerMan

  بدنه و درب یونیت معلق سیستم سکوبندی آزمایشگاه BayerMan از MDF ساخته شده، قطعات آن با سیستم پیچ الیت به هم متصل شده و توسط پیچ و مهره به سیستم استراکچر متصل شده است. با وجود چنین کابینتی در آزمایشگاه ، نظافت سطح زمین بسیار راحت خواهد بود.

  یونیت (کابینت) معلق BayerMan

  بدنه و درب یونیت معلق سیستم سکوبندی آزمایشگاه BayerMan از MDF ساخته شده، قطعات آن با سیستم پیچ الیت به هم متصل شده و توسط پیچ و مهره به سیستم استراکچر متصل شده است. با وجود چنین کابینتی در آزمایشگاه ، نظافت سطح زمین بسیار راحت خواهد بود.

  یونیت (کابینت) معلق BayerMan

  بدنه و درب یونیت معلق سیستم سکوبندی آزمایشگاه BayerMan از MDF ساخته شده، قطعات آن با سیستم پیچ الیت به هم متصل شده و توسط پیچ و مهره به سیستم استراکچر متصل شده است. با وجود چنین کابینتی در آزمایشگاه ، نظافت سطح زمین بسیار راحت خواهد بود.

  یونیت (کابینت) معلق BayerMan

  بدنه و درب یونیت معلق سیستم سکوبندی آزمایشگاه BayerMan از MDF ساخته شده، قطعات آن با سیستم پیچ الیت به هم متصل شده و توسط پیچ و مهره به سیستم استراکچر متصل شده است. با وجود چنین کابینتی در آزمایشگاه ، نظافت سطح زمین بسیار راحت خواهد بود.